Tour Nhật: Mr Ngọc 0912 499 616 – Mr Nam 0984548114